Kurs Alpinista Przemysłowy - poziom podstawowy


Nasz kurs wysokościowy skierowany jest do osób które chcą podjąć prace na wysokości, oraz dla osób już pracujących, chcących usystematyzować posiadaną wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności. Specjalizujemy się w organizacji kursów dla klientów indywidualnych, oraz dla firm. Nasze doświadczenie potwierdzają referencje największych polskich firm, dla których organizujemy szkolenia. 
Nasza placówka jest pierwszą w Polsce, która wprowadziła szkolenia z zakresu prac na wysokości, według wymogów "Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych" Oznacza to że nasze programy podlegają kontroli organów państwowych, a kadra prowadząca kurs musi spełniać wymogi dotyczące jej kwalifikacji. Dzięki temu nasze dokumenty nie będą negowane u pracodawców. 


Niejednokrotnie szkoliliśmy firmy polskie, które pracują na naszych dokumentach za granicą. Mieliśmy również okazję szkolić firmy zagraniczne, oraz obywateli innych Państw. Posiadamy referencje największych polskich firm, dla których organizujemy szkolenia. 


Terminy: 23-25 Listopad 2018 r następny 14-16 grudzień 2018 r

Cena :  970 zł

Miejsce: Rzeszowska Akademia Sportu

                  ul. Poniatowskiego 13a


kurs trenera personalnego na ratyHarmonogram dla kursu podstawowego:

 

dzień pierwszy – 17:00 – 19.00  wykłady, część teoretyczna.
dzień drugi – 8:00 – 16:00 zajęcia praktyczne na hali, praktyka na konstrukcjach.
dzień trzeci – 8:00 – 16:00 praktyka na dużych wysokościach, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, praktyka na konstrukcjach pod dachem.            


Program kursu podstawowego zawiera następujące moduły: 

 • Podstawy prawne dotyczące wykonywania pracy na wysokości, pn-en,  czynniki ryzyka występujące w czasie upadku z wysokości, środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości  

 • Nauka wiązania podstawowych węzłów(ósemka, Ósemka powrotna, uszy królika, motyl alpejski, zderzakowy) oraz ich zastosowanie.

 • Budowa stanowisk roboczych i asekuracyjnych (punkty kotwiczące  pn- en 795 , liny statyczne pn -en1891 typ a , zatrzaśniki  pn- en 362, węzły)

 • Zakładanie asekuracji oraz nauka poruszania się po  asekuracji poziomej,

 • Zakładanie asekuracji, oraz nauka poruszania się po asekuracji pionowej – zjazd, podchodzenie,

 • Powtórzenie opanowanego  materiału oraz technik poruszania się po asekuracjach pionowych oraz poziomych,

 • Dostęp budowlany – charakterystyka metody, zestawienie kompletów do pracy, ćwiczenia doskonalące technikę poruszania się.

 • Ratownictwo w miejscu pracy z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu pracownika- zwózka poszkodowanego.

 • Likwidacja  systemu asekuracji – „zjazd złodziejski”

 • Budowa prostego układu wyciągowego oraz jego praktyczne zastosowanie

 • Egzamin  teoretyczny w formie testu,

 • Egzamin praktyczny z zakresu systemów bezpiecznej pracy na wysokości. 

 

Rodzaje kursów: 

Dostęp budowlany - podstawowy – 8h
Dostęp budowlany – kurs asekuracji i ochrony przed upadkiem z wysokości – 16 h 
Alpinista Przemysłowy –  poziom podstawowy – 24 h zaświadczenie MEN
Alpinista Przemysłowy – pełny – 96 h zaświadczenie MEN (tylko dla które ukończyły kurs podstawowy) 

Po zakończeniu kursu oraz zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymują zaświadczenia według wzorów Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)
Na życzenie klienta, zorganizujemy kurs w dowolnej miejscowości oraz dogodnym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Kadra:

 Robert Szumiec  -  Jenen z najbardziej doświadczonych Instruktorów w Polsce. Instruktor Organizacji Techników Dostępu Linowego, Instruktor alpinizmu przemysłowego PZAP, IRATA Level 3 Supervisor, Instruktor wspinaczki sportowej oraz licencjonowany instruktor wspinaczki skalnej Polskiego Związku Alpinizmu.

 

 

Sławomir Suwaj - Specjalista d/s alpinizmu przemysłowego, Instruktor Alpinizmu Przemysłowego PZAP, Absolwent Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA, Przewodnik Górski Kraków SKPG, Ratownik przedmedyczny po szkoleniu KPP

 


 

 

Grzegorz Zaliwski- Specjalista d/s alpinizmu przemysłowego, Instruktor Wspinaczki Skałkowej, Instruktor Alpinizmu Przemysłowego.

 

 

 

 

 

1. Praca na wysokości

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest pracą wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi a powierzchnia wokół stanowiska pracy nie jest:
1) osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona  w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.  Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy (Środki ochrony Indywidualnej)

 

2 Praca na wysokości – praca szczególnie niebezpieczna

Do prac szczególnie niebezpiecznych opisanych w „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” należy zaliczyć:

1. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez            wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
2. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
3. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
4. Prace na wysokości.

       Zaszeregowanie wykonywanej pracy do pracy szczególnie niebezpiecznej niesie za sobą pewne obowiązki, poczynając od określenia i przestrzegania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w postaci instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapewnienie pracownikom odpowiednich środków zabezpieczających przy pracach szczególnie niebezpiecznych i szkoleń okresowych w dziedzinie bhp nie rzadziej niż 1 rok, aż po prawidłowe wypełnianie odpowiednich dokumentów wymaganych przy pracach szczególnie niebezpiecznych, np. wykazu takich prac oraz pisemnych pozwoleń na wykonywanie takich prac

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych nakłada na pracodawcę podjęcie kilku podstawowych działań:
a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami osobiście lub przez wyznaczone w tym celu osoby;
b) dobranie  odpowiednich środków ochrony zbiorowej  i/lub  indywidualnej;
c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
– imienny podział pracy,
– kolejność wykonywania zadań,
– wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca powinien zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. Strefy szczególnego zagrożenia powinny być wyraźnie wygrodzone i oznakowane z umieszczeniem w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych.
Na pracodawcy ciąży także obowiązek w zakresie ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy oraz określenie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. Formę prowadzenia dokumentów w ww. zakresie ustala pracodawca.

 

3 Szkolenie do pracy na wysokości

Czy należy szkolić pracowników? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami). Przepisy Kodeksu Pracy mówią co następuje:

Art. 224. Obowiązek pracodawcy zapobiegania niebezpieczeństwom

§ 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:
1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,

Art. 237. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bhp

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

4 Praca na wysokości – stosowanie Środków Ochrony Indywidualnej

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU nr 91, poz. 811) określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej.

Odpowiedzialność za stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy ponosi pracodawca, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności obejmują:

 • nieodpłatne dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej,
 • dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej do istniejących zagrożeń na podstawie  wyników przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka,
 • przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • zapewnienie odpowiednich procedur przechowywania, czyszczenia, dekontaminacji i utrzymania, a także koniecznych napraw środków ochrony indywidualnej

 

5 Sprzęt sportowy

Duża część naszych kursantów przed  szkoleniem mówi, że miała już styczność ze sprzętem do pracy na wysokości. Wielkim zaskoczeniem dla nich jest fakt, że mieli oni styczność ze sprzętem, który nie może być wykorzystywany w pracy na wysokości. Nie słyszeli o czymś takim jak linki bezpieczeństwa z absorberem energii, urządzenie samohamowne, urządzenie z giętką prowadnicą itd moglibyśmy wymienić jeszcze kilka rodzajów takich urządzeń. Dlaczego tak się dzieje? Weźmy przykład uprzęży sportowej, przyrządu ósemki  czy też rolki simple. Otóż podczas wykonywania pracy na wysokości występuje zagrożenie, przy którym wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  lub/i  ochrony zbiorowej  chroniących nas przed upadkiem z wysokości a wg przepisów wyposażenie sportowe nie jest zaliczane do środków ochrony- § 2 pkt 9 Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

6 Rodzaje szkoleń do pracy na wysokości

6.1 Dostęp budowlany

Dostęp budowlany to metoda wykorzystywana w pracy na wysokości polegająca na dostaniu się do stanowiska pracy wykorzystując klasyczne środki techniczne: drabiny, rusztowania, podnośniki, podesty. Dostęp budowlany to także wspinaczka po elementach konstrukcji i po obiektach takich jak słupy, kratownice czy maszty.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,

2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,

3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach(PN-EN).

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.),

3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.

6.2 Dostęp linowy

Dostęp linowy jest metodą pracy na wysokości prowadzoną w podwieszeniu lub podparciu . Stosuje się w nim dwa oddzielne, zakotwiczone i współdziałające systemy linowe – jeden roboczy, drugi asekuracyjny. Techniki dostępu linowego wykorzystuje się zawsze tam gdzie dojście do stanowiska pracy  możliwe jest tylko poprzez przemieszczanie się po linie ( podchodzenie, zjazd, techniki mieszane).

 

7 Kurs alpinizmu przemysłowego

Szkolenie wysokościowe, kurs bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości to wszystko zawiera kurs alpinizmu przemysłowego z uwzględnieniem metody dostępu budowlanego i dostępu linowego

 

Dlaczego warto wybrać nasz kurs i co daje nam zaświadczenie MEN? Odpowiedź znajdziecie w artykule:

Czy warto płacić więcej za kursy? Na co zwracać uwagę przy wyborze kursu?

Istnieje na rynku sporo firm oferujących kursy z różnych dziedzin sportu i aktywności ruchowych. Wszystkie kończą się otrzymaniem certyfikatu, niektóre zaświadczeniem MEN, inne jeszcze legitymacją, plastikową kartą, lub certyfikatem międzynarodowym w dziesięciu językach. O co właściwie w tym chodzi? Jak tu się połapać? więcej...

 

ZAPISZ SIĘ

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności