Polityka prywatności

Polityka prywatności

obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Akademia Polska dokłada starań, aby właściwie chronić prywatność osób korzystających z jej usług, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością, gwarantując ich bezpieczeństwo i pełną realizację praw osób, których dane dotyczą.

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób i na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie: warunków udzielania zgody na przetwarzanie Twoich danych, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz usuwania swoich danych osobowych.

Prezentowane informacje zawierają kompleksowe omówienie procesów przetwarzania danych osobowych nie tylko poprzez narzędzia dostępne na stronie internetowej, ale także w zakresie naszej działalności i prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Informacje o naszej pozostałej działalności znajdziesz na stronie https://www.akademiapolska.pl/

 

Spis treści

I.       PODSTAWOWE POJĘCIA ZAWARTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

II.      INFORMACJA O ADMINISTRATORZE.

III.         JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ.

III.1.      Kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail

III.2.      Działalność szkoleniowa Inne umowy.

III.3.      Rekrutacja - przesłanie nam CV i innych ofert.

III.4.      Działalność marketingowa Portale społecznościowe.

III.5.      Rachunkowość.

IV.         PLIKI COOKIES.

V.     TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

V.1.       Prawo do sprostowania danych.

V.2.       Prawo do cofnięcia zgody.

V.3.       Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

V.4.       Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

V.5.       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

V.6.       Prawo dostępu do danych.

V.7.       Prawo do przenoszenia danych.

V.8.       Czas spełnienia żądań.

V.9.       Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków.

VI.         METODY OCHRONY TWOICH DANYCH.

VII.        PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 
 

  1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZAWARTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator/ Akademia Polska –  AKADEMIA POLSKA KRZYSZTOF BĄCZKOWSKI z siedzibą w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 13A, dla celów podatkowych zewidencjonowanym pod numerem NIP 8181630966, dla celów statystycznych pod numerem REGON 180963150 – podmiot prowadzący niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego „Akademia Polska”;

Klient – każda osoba fizyczna, w tym także przedsiębiorcy i osoby trzecie, której dane są przetwarzane przez Administratora;

RODO –   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – wszelkie działania na danych osobowych; np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, archiwizowanie, wykorzystywanie do kontaktu, usuwanie.

  1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE

Akademia Polska jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z funkcjonalności naszej strony internetowej oraz w zakresie prowadzonej przez nas działalności omówionej w rozdziale III.

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych opcji:

e-mail: kontakt@akademiapolska.pl

Możesz również kierować korespondencją drogą tradycyjną na adres siedziby Administratora np. z dopiskiem „RODO” dzięki czemu trafi do osoby odpowiedzialnej za realizację praw osób, których dane dotyczą.

  1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej, którą stanowi przede wszystkim RODO oraz przepisy polskiego prawa.

Dane są gromadzone przez nas lub uzyskiwane od innych administratorów stosownie do procesów i celów przetwarzania określonych poniżej.

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych:

III.1. Kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail

Zakres danych

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji.  Będzie to więc cel związany z prowadzoną działalnością, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu. W związku z tym informacje będą przechowywane przez czas stosowny do wyjaśnienia wszystkich kwestii, jednak nie dłużej niż przez miesiąc od ostatniej wiadomości.

Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b), o ile korespondencja dotyczy warunków zawierania umów. W związku z tym, iż treść korespondencji dotyczy prowadzenia naszej działalności, poprzez kontakt z Klientami – przedstawianie oferty i działania marketingowe wynikające z celu rozmowy – realizujemy nasz słuszny interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na realizacji działań marketingowych naszych usług.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w ramach korespondencji są usuwane po miesiącu od ostatniej wiadomości, o ile nie stanowią elementu umowy lub nie są z nią związane w inny sposób – w takim wypadku okres ich przechowywania (przetwarzania) określają postanowienia przewidziane dla przetwarzania w ramach umów.

Odbiorcy danych

Danych przekazanych w korespondencji, o ile są przetwarzane tylko w tym celu, nie przekazujemy żadnym odbiorcom. Przekazywanie danych przetwarzanych w ramach umowy omówiono poniżej.

Prawo cofnięcia zgody

W każdym przypadku, gdy przekazujesz nam dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez skutku dla dopuszczalności i legalności dotychczasowego przetwarzania.

III.2.  Działalność szkoleniowa
Inne umowy

Zakres danych

Akademia Polska w zakresie swojej działalności statutowej świadczy usługi szkoleniowe dla osób dorosłych i młodzieży. W ramach prowadzonych kursów i korepetycji, gromadzimy dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Wykonując te umowy dodatkowo przetwarzamy dane osobowe na potrzeby dochodzenia i ochrony roszczeń obu stron umowy.

W celu realizacji umowy lub kontaktu nawiązanego w celu zawarcia umowy, niezbędne nam są dane do jej realizacji. Obejmują one najczęściej Twoje imię i nazwisko – także w formie podpisu, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email wykorzystany w komunikacji, numer rachunku bankowego w przypadku dokonywania przelewu, a w przypadku przedsiębiorców także firmę i adres działalności i inne dane do faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami - oraz inne dane, które zdecydujesz się przekazać w prowadzonej korespondencji e-mail lub innej formie kontaktu dotyczącej przedmiotu umowy.

W przypadku dostawców towarów i usług zbieramy wyłącznie dane wymagane prawem do przeprowadzenia i rozliczenia transakcji. Będą to więc, co do zasady, dane objęte fakturą VAT.

Podstawa prawna

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do dokonania zamówienia, negocjacji i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w oparciu o przepisy ustawy kodeks cywilny – przede wszystkim w zakresie odnoszącym się do umowy o świadczenie usług.

Kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji dobrowolnie umieszczasz swoje dane w wiadomości, więc jeśli nie dotyczy ona umowy (w tym praw z nią związanych) Twoje dane będą przetwarzana na podstawie Twojej zgody i wykorzystane jedynie w celu, w którym do nas napiszesz – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

W związku z realizacją przepisów prawa podatkowego oraz innych przepisów prawa publicznego informacje wymagane tymi przepisami przetwarzamy realizując konkretne obowiązki w zakresie sprawozdawczości podatkowej i obowiązków podatkowych, a także prowadzenia dokumentacji rachunkowej. Wobec tego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z licznymi przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości, przetwarzamy dane naszych kontrahentów określone w tych przepisach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz inne przepisy prawa oświatowego nakładają na nas obowiązek wystawiania certyfikatów wg określonego wzoru oraz prowadzenia ewidencji. W związku z tym będziemy przetwarzać dane niezbędne do wydania certyfikatu zgodnie z tym aktem prawnym oraz do jego zewidencjonowania.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane w związku z procesem negocjacji przechowywane są do czasu ich zakończenia, a w przypadku zawarcia umowy dzielą los danych zawartych w umowie. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy są przechowane do czasu wykonania umowy i wygaśnięcia wszelkich roszczeń. Jednakże, o ile przepisy prawa podatkowego nakazują przechowywanie danych i nie wskazują innego okresu, przechowywanie danych przetwarzanych w związku z realizacją tych obowiązków wymaga ich przechowywania co najmniej przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym czynność z nimi związana wywołała ostatni skutek podatkowy. Wobec tego okres też może niekiedy istotnie przekraczać 6 lat. Z uwagi na przedawnienie niektórych roszczeń w okresie 6 lat od ich wymagalności, umowy i inne dokumenty istotne dla ustalenia ich treści będą przechowywane przez ten okres.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych przetwarzanych w ramach zawierania i wykonywania umów mogą być podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy (nasi podwykonawcy), firmy audytorskie i doradcze (np. kancelarie prawne) oraz biuro rachunkowe.

Prawo cofnięcia zgody

O ile dane osobowe podane w procesie negocjacji i zawierania umowy nie są dla tych celów niezbędne, staramy się je niezwłocznie usuwać z uwagi na brak celowości ich przetwarzania. Pamiętaj jednak, że zawsze kiedy przekazałeś nam dane przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia i np. żądania usunięcia danych, jednak bez skutku dla prawidłowości dotychczasowego przetwarzania.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie podejmiemy żadnych czynności w związku z odpowiedzią na kierowane do nas zapytania, czy realizacją umowy i nie dojdzie ona do skutku. W przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich brak lub błędy mogą powodować poważne skutki w nim przewidziane, także w prawie karnym.

III.3. Rekrutacja - przesłanie nam CV i innych ofert

Zakres danych:

Każda procedura rekrutacyjna odbywa się poprzez zorganizowany proces zbierania ofert i wyboru kandydatów wg określonych w ogłoszeniu kryteriów. O ile w ogłoszeniu nie wskazano wprost jakie dane są wymagane, ich minimalny zakres wyznacza wymóg podania: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych dotyczą wyłącznie naboru na stanowiska, w których wymóg wykazania kwalifikacji wynika z ogłoszenia. Wszelkie inne dane podajesz dobrowolnie.

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej Twoje dane osobowe (np. CV) w celu przedstawienia kandydatury do pracy lub nawiązania współpracy na innych zasadach, niezwłocznie przystąpimy do ich analizy i oceny pod kątem naszego zapotrzebowania, w tym ustalenia czy możemy zaproponować Ci ofertę zgodną z oczekiwaniami. Wobec tego skorzystamy z przekazanych nam informacji tylko w zakresie rekrutacji i kontaktu z Tobą, aby przekazać Ci naszą decyzję.

Jeśli wyrazisz jednoznaczną zgodę na wykorzystanie Twoich na wypadek kolejnych rekrutacji, uznając je za przydatne w planowanych rekrutacjach, zachowamy je czekając na sposobność do zaproponowania Ci udziału w rekrutacji. Zgoda powinna być umieszczona w przesyłanym CV.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim art. 6 ust 1 lit. b) tj. proces zawarcia umowy określonej w ogłoszeniu i wyboru kandydata. Dla danych zamieszczanych dobrowolnie, nie wymaganych w ogłoszeniu, także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane w celu przeprowadzenia rekrutacji są przetwarzane co do zasady wyłącznie do czasu zawarcia umowy z wybranym kandydatem, a następnie usuwane. Wyjątkowo będziemy przetwarzać je dłużej jeśli wyrazisz jednoznaczną zgodę na ich przetwarzanie także w ramach kolejnych procesów rekrutacyjnych, jednak co do zasady nie dłużej niż rok. Dane kandydatów, z którymi została zawarta umowa o pracę, w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy trafiają do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Danych gromadzonych w ramach rekrutacji nie przekazujemy żadnym odbiorcom.

Prawo cofnięcia zgody

W każdym przypadku, gdy przekazujesz nam dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez skutku dla dopuszczalności dotychczasowego przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych powinno być wyrażone precyzyjnie, aby nie było wątpliwości, czy dotyczy również odstąpienia od udziały w rekrutacji. Cofnięcie zgody co do wszelkich danych będziemy interpretować jako żądanie zaprzestania przetwarzania także danych kontaktowych i innych informacji wymaganych w ogłoszeniu, a tym samym kandydatura nie będzie rozpatrywana.

Dobrowolność podania danych

Dane gromadzone w procesie rekrutacji wymagane w ogłoszeniu są konieczne do wzięcia w niej udziału. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i to kandydat ocenia jakie informacje chce nam przekazać.

III.4. Działalność marketingowa
Portale społecznościowe

Zakres danych

W zakresie podejmowanych działań promowania naszej działalności – np. poprzez przesyłanie zapytań ofertowych lub kontakt w celu promocji naszych usług będziemy przetwarzać najbardziej podstawowe dane obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu. Korzystając z naszych kont w portalach społecznościowych możemy także tam komunikować się z Tobą w celu promowania naszych usług. W związku z tym, iż to Ty decydujesz jakie dane nam przekażesz i jakie udostępniasz w ramach konta na portalu – sam decydujesz do jakich danych możemy mieć dostęp. W zakresie naszej działalności staramy się ograniczyć przetwarzanie danych osobowych do minimum, a więc co do zasady wyłącznie do identyfikatorów w danym portalu społecznościowym.

Podstawa prawna

Proces przetwarzania danych osobowych w ramach działalności marketingowej wynika z naszego słusznego interesu chronionego prawem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a polegającego na marketingu bezpośrednim naszych usług. W zakresie danych udostępnionych przez Ciebie dobrowolnie i z własnej inicjatywy, podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a).

Odbiorcy danych

Dane przetwarzane w tym celu nie są przekazywane żadnym podmiotom.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania, cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji, ponad uniemożliwienie kontaktu.

III.5. Rachunkowość

Zakres danych

Ponieważ nasza działalność jest podporządkowana licznym przepisom o rachunkowości i prawa podatkowego, prowadzimy szczegółowe ewidencje rachunkowe i podatkowe zawierającą dane określone przepisami. W przypadku firm ewidencjonujemy NIP, firmę i adres siedziby. Dodatkowo archiwizujemy dane sprzedażowe obejmujące imię i nazwisko Naszych Klientów, numer rachunku bankowego oraz inne informacje związane z wykonaniem umowy, o których mowa wyżej.

Podstawa prawna

Wobec tego, iż przepisów podatkowych jest bardzo dużo i są one rozmieszczone w wielu aktach prawnych wskazujemy, że podstawą przetwarzania jest nałożony na nas obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a szczegółowe przepisy ujęte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w ramach wykonywania obowiązków publicznoprawnych związanych z rachunkowością oraz ustaw podatkowych - na ogół określają minimalny termin przechowywania na 5 lat, najczęściej licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym wywołały skutek.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych przetwarzanych w ramach rachunkowości mogą być kancelarie prawne, biura rachunkowe i kancelarie podatkowe.

Dobrowolność podania danych

Podanie prawidłowych danych osobowych wymaganych przepisami podatkowymi jest obligatoryjne, a skutki ich niepodania określają właściwe przepisy, w tym odpowiedzialność karną-skarbową.

  1. PLIKI COOKIES

Na naszej stornie https://www.akademiapolska.pl/ stosujemy pliki cookies  w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Wykorzystujemy w tym celu m.in. narzędzia Google do analizy ruchu sieciowego na stronie internetowej. Nie stosujemy profilowania i śledzenia użytkowników. Pliki te są przechowywane w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami używanego oprogramowania. Mogą one przechowywać informacje o logowaniu, wybranym języku, czy odwiedzonych podstronach - w celu zapewnienia większego komfortu korzystania ze strony.

Ustawienia plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki - w tym je wyłączyć - oraz określić okres przechowywania. Zmiana ustawień plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności witryny lub powodować błędy w jej wyświetlaniu. W razie ich wystąpienia zalecamy pozostawienie ustawień domyślnych przeglądarki.

  1. TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania pocztą e-mail lub tradycyjną.

V.1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać zwracając się do nas, a my je sprostujemy. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) - w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

V.2. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś podczas korzystania z poszczególnych usług lub interakcji z nami. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

W przypadku wycofania zgody na korzystanie przez nas z Twoich danych kontaktowych, zostaną one bezpowrotnie usunięte i dalszy kontakt będzie możliwy jedynie z Twojej inicjatywy.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

V.3. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub dla realizacji zadań o charakterze publicznoprawnym.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku, gdy analizując Twój sprzeciw ustalimy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń otrzymasz stosowną informację o tych okolicznościach, i o tym w jakim zakresie dane będziemy nadal przetwarzać.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

V.4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

V.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia procesy przetwarzania danych osobowych zostaną ograniczone do przechowywania danych. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów innych niż w zakresie zgłoszonego żądania - w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wywołuje skutku dla przetwarzania danych ze względu na ważne względy interesu publicznego o ile mają one zastosowanie.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

V.6. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych w siedzibie Administratora;
2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
3. uzyskać jedną bezpłatną kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

V.7. Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w całości w sposób zautomatyzowany (cyfrowy) - na podstawie zgody lub w ramach umowy - masz prawo otrzymać swoje dane osobowe przetwarzane w formie elektronicznej, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

V.8. Czas spełnienia żądań

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Wszelkie informację będą przekazywane wybranym przez Ciebie kanałem komunikacji – pocztą e-mail lub tradycyjną. Wykonywanie praw innymi środkami może być niemożliwe z uwagi na konieczność właściwej identyfikacji osoby, która występuje z żądaniem.

V.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Za pośrednictwem wskazanych metod komunikacji możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO lub przepisów krajowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do wytoczenia powództwa cywilnego przed właściwy sąd powszechny.

  1. METODY OCHRONY TWOICH DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nasz serwer pocztowy zabezpiecza wiadomości podczas przesyłania do nas Twoich danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Dodatkowo wszystkie nasze urządzenia odbiorcze mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa, chroniące przetwarzane dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosujemy zaufane programy antywirusowe i antymalware. Dostęp do urządzeń odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień i umów powierzenia przetwarzania, przez osoby do których mamy pełne zaufanie.

Stosujemy również fizyczne ograniczenia dostępu chroniące przed osobami nieupoważnionymi, a Twoje dane są dodatkowo zabezpieczone przed utratą lub zniekształceniem.

  1. PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O takich zdarzeniach -  zmianach lub uzupełnieniach - poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej oraz w bieżącej korespondencji e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności