Konkurs: “Zostań Trenerem Personalnym - Akademia Polska” - Regulamin

Konkurs:  “Zostań Trenerem Personalnym - Akademia Polska” - Regulamin

Weź udział w konkursie zorganizowanym przez Akademie Polska i zostań trenerem personalnym! Wymyśl najciekawsze hasło reklamowe pod postem konkursowym na naszym FP na Facebooku!

Regulamin Konkursu “Zostań Trenerem Personalnym - Akademia Polska”

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie 
"Zostań Trenerem Personalnym - Akademia Polska" (dalej: Konkurs). 
2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Akademia Polska. 
3. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ,,Akademia Polska" ul.Poniatowskiego 13a, Rzeszów 35-026, Nip:8181630966.(dalej: Organizator). 
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook. 
5. Sponsorem nagród jest firma Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ,,Akademia Polska" ul.Poniatowskiego 13a, Rzeszów 35-026, Nip:8181630966 
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora. 

II Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada zweryfikowane konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie Fan Page Akademia Poslka, postu z informacją o konkursie oraz pozostawienie komentarza pod postem: "Chcę zostać Trenerem Personalnym". 
2. "Chcę zostać Trenerem Personalnym" należy wpisać w komentarzu pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie "Chcę zostać Trenerem Personalnym" jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Ponadto każdy uczestnik może tylko raz zgłosić się do konkursu poprzez wpisanie tylko jednego komentarza. Każdy z uczestników może edytować post ze swoim hasłemlecz nie może tego zrobić 14.09.2017 po godzinie 23.00. Wszystkie edytowane i nowe komentarze wpisane po godzinie 23.00 dnia 14.09.2017 nie będą brane pod uwagę. 
3. Spośród osób które pozostawiły komentarz pod postem konkursowym, Organizator wylosuje jedną osobę, która otrzyma nagrodę.

Zwycięzca otrzymaje: 

Kurs Trenera Personalnego o wartości 1690zł w wybranym mieście (Kraków,Rzeszów,Warszawa)

Organizator poinformuje zwycięzcę odnośnie wygranej w konkursie poprzez prywatną wiadomość na Facebooku oraz na fanpage Organizatora. 
4. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). 
5. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 14.09.2017. do godz. 23.00. 
6. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam dla ,,Akademia Polska" ul.Poniatowskiego 13a, Rzeszów 35-026, Nip:8181630966 zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam dla ,,Akademia Polska" ul.Poniatowskiego 13a, Rzeszów 35-026, Nip:8181630966 zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage AkademiaPolska pod adresem: https://www.facebook.com/akademiapolska/ Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Wyrażam dla ,,Akademia Polska" ul.Poniatowskiego 13a, Rzeszów 35-026, Nip:8181630966. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook https://www.facebook.com/akademiapolska/ w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.” 

7. Nagrodami w konkursie jest Kurs Trenera Personalnego o wartości 1690zł w wybranym mieście (Kraków,Rzeszów,Warszawa)
8. Organizator uprawniony jest do: a) rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu, b) przyznawania nagród, c) wyłonienie zwyciezcy poprzez jego wylosowanie spośród wszystykoich osób zgłoszonych do konkursu, 
9. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 
10. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia wygranej i przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych: a) Adres e-mail b) Imię i nazwisko c) Data urodzenia d) Adres zamieszkania 11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody. 

IV Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down). 
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika. 
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku: a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku. c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku, d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia, e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora, f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami, g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook. 
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również poprzez wiadomość prywatną. 

V Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ,,Akademia Polska" ul.Poniatowskiego 13a, Rzeszów 35-026, Nip:8181630966. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. . 
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami). 

VI Tryb składania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu. 
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną. 
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, poprzez wiadomość prywatną lub adres email, a nie do portalu Facebook lub na stronie głównej Fan Page. 

VII Postanowienia końcowe 

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 29.08.2017. do dnia 14.09.2017 r. do godziny 23.00. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności